Match Results


Cup Of The Siberia (shotgun)

Match Date: 2018-07-20
Match Discipline: Shotgun
Match Director: K.V. Bondarchuk
Range Master: A.A. Rozhkov
Stats Director: A.V. Fidarov

Open 
   1. Zaynitdinov, Vitaliy M (RUS)
   2. Zaynitdinov, Sergey M 
   3. Anufriev, Denis V 
   4. Moskin, Evgeniy A 
   5. Ivanchenko, Andrey G 
   6. Karavaev, Dmitriy S 
   7. Kazey, Pyetr V 
   8. Rasputin, Evgeniy I 
   9. Radkin, Aleksandr N 
  10. Romashina, Tatyana V 

Standard 
   1. Malanukha, Aleksey L (RUS)
   2. Kireev, Yuriy V 
   3. Laka, Andrey A 
   4. Pan, Dmitriy O 
   5. Androsov, Denis A 
   6. Nikizhev, Aleksey A 
   7. Buslov, Maksim Y 
   8. Noryshev, Igor A 
   9. Podrezenko, Yuriy V 
  10. Kovalevskiy, Gennadiy A 

Modified 
   1. Shvankov, Andrey V (RUS)
   2. Lisimenko, Viktor V 
   3. Perelaznyy, Vladilen V 
   4. Filippov, Aleksandr A 
   5. Fidarov, Aleksandr V 
   6. Perelaznyy, Anton V 
   7. Bondarchuk, Konstantin V 
   8. Khayrov, Boris V 
   9. Safronets, Ilya I 
  10. Abramov, Viktor B 

Open Lady
   1. Romashina, Tatyana V (RUS)
   2. Nurlatova, Olga A 
   3. Lomova, Mariya B 
   4. Rykova, Tatyana V 
   5. Bareysha, Olga V