Match Results


Defender Of The Fatherland Day

Match Date: 2019-02-23
Match Discipline: Handgun
Match Director: Barsukov Nikolay
Range Master: Sokolov Dmitriy
Stats Director: Barsukov Nikolay

Standard 
   1. Popov, Aleksey S (RUS)
   2. Gunkin, Ivan D 
   3. Stepanov, Pavel V 
   4. Barsukov, Nikolay V 
   5. Garipov, Bulat A 
   6. Onatskiy, Mikhail Y 
   7. Novosadyuk, Andrey A 
   8. Devichenskiy, Denis A 
   9. Starovoytov, Andrey S 
  10. Panchenko, Anna A 

Production 
   1. Lunin, Aleksandr A (RUS)
   2. Popov, Vladimir A 
   3. Ignatov, Aleksandr S 
   4. Fedchin, Anton 5712 S 
   5. Gakkel, Ivan A 
   6. Popov, Aleksandr V 
   7. Barsukov, Aleksandr V 
   8. Telichenko, Ilya 5147 A 
   9. Ivanov, Ivan S 
  10. Malov, Aleksandr Y 

Production Lady
   1. Nikolaeva, Tatyana A (RUS)
   2. Galonska, Anna N 
   3. Umnikova, Oksana V 
   4. Sharapova, Ekaterina R 
   5. Ryzhova, Ekaterina Y