Match Results


Belarus Shotgun Open 2016

Match Date: 2016-10-15
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Lovtsov Evgeniy
Range Master: Stroykin Aliaksei
Stats Director: Narkevich Eduard

Open 
   1. Kharitonov, Vladimir V (RUS)
   2. Anikin, Roman B 
   3. Kasatkin, Andrey V 
   4. Perebeynos, Dmitriy A 
   5. Zenkov, Sergey B 
   6. Grachev, Anton S 
   7. Shumskiy, Aleksandr 
   8. Sadovskiy, Yuriy V 
   9. Yakovlev, Oleg G 
  10. Sviryd, Kate