Match Results


Ibis Cup

Match Date: 2013-11-30
Match Discipline: Handgun
Match Director: Andrey Zhuravlev
Range Master: Oleg Petrov
Stats Director: Andrey Zhuravlev

Standard 
   1. Potapenko E (RUS)
   2. Petrov Oleg 
   3. Kovalchuk Andrii 
   4. Yereschenko Vitaliy 
   5. Zhuravlev Andrey 
   6. Shtayn Denis 
   7. Mahno Andrey 
   8. Lisovenko Yaroslav 
   9. Palelylka A 
  10. Afanasev Andrey 

Production 
   1. Luzhevskiy Ruslan (UKR)
   2. Shevchenko Sergii 
   3. Galagan Vasyl 
   4. Lazariev Dmytro 
   5. Karpenko Valeriy 
   6. Anurov Nikolay 
   7. Kucheryavenko Roman 
   8. Bezvershenko Denis 
   9. Anashkin Andrey 
  10. Zaharchuk Dmitriy