Match Results


Russian Rifle Cup, Final Round

Match Date: 2014-10-15
Match Discipline: Rifle
Match Director: Andrey Fjodorov
Range Master: Andrey Fjodorov
Stats Director: Victoria Makovetskaya

Open Semi-Auto 
   1. Rybalkin, Oleg A (RUS)
   2. Ushakov, Mikhail A 
   3. Klenov, Oleg S 
   4. Venetskiy, Aleksandr V 
   5. Orlov, Sergey V 
   6. Perebeynos, Dmitriy A 
   7. Belayev, Konstantin A 
   8. Grachev, Anton S 
   9. Kazakov, Igor G 
  10. Dmitriev, Vadim A 

Standard Semi-Auto 
   1. Konev, Vitaliy N (RUS)
   2. Gusev, Sergey N 
   3. Repin, Vladimir A 
   4. Gubich, Georgiy N 
   5. Shutov, Aleksandr S 
   6. Alborov, Alan K 
   7. Ryakhovskikh, Igor A 
   8. Isakov, Dmitriy A 
   9. Gladkov, Sergey V 
  10. Yakovlev, Vladimir Y