Match Results


«5.11 Tactec», 5 Stage

Match Date: 2018-07-27
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Lobanov A.N.
Range Master: Volkov A.V.
Stats Director: Volkova S.V.

Open 
   1. Kharitonov, Vladimir V (RUS)
   2. Anikin, Roman B 
   3. Kichaykin, Maksim S 
   4. Golovanov, Stanislav A 
   5. Klyuchevskiy, Sergey A 
   6. Ivanov, Sergey V 
   7. Yakovlev, Denis S 
   8. Kudryavtsev, Oleg V 
   9. Bragin, Andrey S 
  10. Ageev, Aleksandr S 

Standard 
   1. Skopin, Maksim Y (RUS)
   2. Zakharov, Anton O 
   3. Bessonov, Sergey V 
   4. Safonov, Vladimir A 
   5. Chaban, Yuriy V 
   6. Boytsov, Evgeniy V 
   7. Demyanov, Egor A 
   8. Vishnyakov, Aleksey S 
   9. Goncharov, Mikhail V 
  10. Batanov, Vadim A 

Standard Manual 
   1. Urbanovich, Anton V (RUS)
   2. Kozmin, Viktor V 
   3. Nikolaev, Yuriy V 
   4. Bogoevich, Predrag G 
   5. Ratner, Arseniy L 
   6. Karpinskiy, Stepan N 
   7. Antipov, Aleksey A 
   8. Gudov, Nikolay V 
   9. Pegachev, Daniil S 
  10. Gerasimov, Artem V 

Open Lady
   1. Korobeynik, Tatyana S (RUS)
   2. Deyviz, Elena A 
   3. Lepilina, Svetlana Y 
   4. Taranosova, Anna V 
   5. Chukhareva, Elena V