Match Results


Moscow Cup 2018

Match Date: 2018-04-27
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Lobanov A.N.
Range Master: Volkov A.V.
Stats Director: Volkova S.V.

Open 
   1. Kichaykin, Maksim S (RUS)
   2. Kudryavtsev, Oleg V 
   3. Golovanov, Stanislav A 
   4. Shutyaev, Oleg V 
   5. Kharitonov, Vladimir V 
   6. Anikin, Roman B 
   7. Khalitov, Roman R 
   8. Subbotin, Vladimir O 
   9. Kasatkin, Andrey V 
  10. Tkachev, Pavel A 

Standard 
   1. Romanov, Ivan A (RUS)
   2. Konov, Sergey A 
   3. Skopin, Maksim Y 
   4. Zakharov, Anton O 
   5. Chamyan, Vladimir A 
   6. Demyanov, Egor A 
   7. Malanukha, Aleksey L 
   8. Batanov, Vadim A 
   9. Kisyelkin, Dmitriy N 
  10. Abashev, Marat A 

Standard Manual 
   1. Orlov, Pavel V (RUS)
   2. Zakharov, Denis V 
   3. Nikolaev, Yuriy V 
   4. Kapliev, Andrey V 
   5. Kozmin, Viktor V 
   6. Urbanovich, Anton V 
   7. Bogoevich, Predrag G 
   8. Ratner, Arseniy L 
   9. Karpinskiy, Stepan N 
  10. Pegachev, Daniil S 

Modified 
   1. Kuzmichev, Aleksey A (RUS)
   2. Lisimenko, Viktor V 
   3. Bessonov, Sergey V 
   4. Perelaznyy, Vladilen V 
   5. Chaban, Yuriy V 
   6. Goncharov, Mikhail V 
   7. Chernousov, Dmitriy I 
   8. Ryazantsev, Dmitriy V 
   9. Buslov, Maksim Y 
  10. Nesterov, Vasiliy E 

Open Lady
   1. Karelina, Alyena V (RUS)
   2. Korobeynik, Tatyana S 
   3. Deyviz, Elena A 
   4. Kireytseva, Mariya V 
   5. Lepilina, Svetlana Y