Match Results


Far Cry In Tolyatti

Match Date: 2016-10-20
Match Discipline: Rifle
Match Director: Andrey Fjodorov
Range Master: Kazakov Kirill
Stats Director: Viktoria Makovetskaya

Open Semi-Auto 
   1. Kazakov, Igor G (RUS)
   2. Petukhov, Aleksandr G 
   3. Mikhaylov, Vadim V 
   4. Kudryavtsev, Oleg V 
   5. Kononenko, Pavel A 
   6. Mustakaev, Damir F 
   7. Mikheev, Igor I 
   8. Kobelev, Dmitriy A 
   9. Grachev, Anton S 
  10. Evpak, Vadim A 

Standard Semi-Auto 
   1. Alborov, Alan K (RUS)
   2. Gubich, Georgiy N 
   3. Konev, Vitaliy N 
   4. Denisov, Arseniy G 
   5. Isakov, Dmitriy A 
   6. Ruyatkin, Oleg P 
   7. Kholmov, Dmitriy V 
   8. Kalinin, Evgeniy N 
   9. Bondarev, Grigoriy A 
  10. Yakovlev, Vladimir Y