Match Results


Moscow Region Championship

Match Date: 2019-03-30
Match Discipline: Action Air
Match Director: Karagedov I.B.
Range Master: Ragozin A.V.
Stats Director: Gruzintsev D.

Open 
   1. Solovev, Aleksandr S (RUS)
   2. Lobanov, Artem V 
   3. Saltovskiy, Sergey S 
   4. Chaparin, Ivan D 
   5. Makartsev, Artem D 
   6. Runova, Polina A 
   7. Ivanov, Anatoliy F 
   8. Persianov, Aleksandr R 
   9. Piskunov, Vladimir V 
  10. Volkov, Semyen A 

Standard 
   1. Tarasov, Aleksandr S (RUS)
   2. Sharafanenko, Daniil P 
   3. Sinenko, Pavel A 
   4. Galonska, Anna N 
   5. Kotlyar, Maksim A 
   6. Fyedorova, Alyena A 
   7. Novosadyuk, Andrey A 
   8. Chistyakov, Vladimir V 
   9. Dorogobid, Andrey A 
  10. Rybalkin, Oleg A 

Production 
   1. Goryunov, Aleksandr S (RUS)
   2. Dorofeev, Mikhail A 
   3. Yakimova, Ekaterina A 
   4. Orlov, Aleksey A 
   5. Shmelev, Maksim O 
   6. Baklag, Arseniy M 
   7. Romanov, Mikhail Y 
   8. Latunova, Olga A 
   9. Sidorovich, Vladimir V 
  10. Mokrousova, Alina D 

Open Junior
   1. Solovev, Aleksandr S (RUS)
   2. Chaparin, Ivan D 
   3. Makartsev, Artem D 
   4. Runova, Polina A 
   5. Persianov, Aleksandr R 

Standard Junior
   1. Tarasov, Aleksandr S (RUS)
   2. Sharafanenko, Daniil P 
   3. Sinenko, Pavel A 
   4. Kotlyar, Maksim A 
   5. Fyedorova, Alyena A 

Production Junior
   1. Goryunov, Aleksandr S (RUS)
   2. Dorofeev, Mikhail A 
   3. Yakimova, Ekaterina A 
   4. Orlov, Aleksey A 
   5. Shmelev, Maksim O