Match Results


–ěnce In Bryansk

Match Date: 2018-04-21
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Evgeniy Lovtsov
Range Master: Vladimir Strutynskiy
Stats Director: Finogenov Aleksey

Open 
   1. Anikin, Roman B (RUS)
   2. Kharitonov, Vladimir V 
   3. Klyuchevskiy, Sergey A 
   4. Golovanov, Stanislav A 
   5. Kasatkin, Andrey V 
   6. Subbotin, Vladimir O 
   7. Bragin, Andrey S 
   8. Stepanov, Maksim I 
   9. Sviryd, Katsiaryna 
  10. Yakutik, Vitaly