IPSC :: Match Results IPSC :: Match Results
Match Results


Popravka Na Leto

Match Date: 2016-06-10
Match Discipline: Rifle
Match Director: Andrey Fjodorov
Range Master: Rojkov Artem
Stats Director: Makovetskaya Victoriya

Open Semi-Auto 
   1. Kazakov, Igor G (RUS)
   2. Orlov, Sergey V 
   3. Svatikov, Gleb V 
   4. Ushakov, Mikhail A 
   5. Venetskiy, Aleksandr V 
   6. Mikhaylov, Vadim V 
   7. Votyakov, Sergey V 
   8. Shashin, Konstantin V 
   9. Petukhov, Aleksandr G 
  10. Sugak, Pavel S 

Open Manual 
   1. Dmitriev, Vadim A (RUS)
   2. Maslyaev, Aleksey A 
   3. Elistratov, Andrey A 
   4. Shagarin, Andrey E 
   5. Abaev, Maksim 
   6. Bezbrjazov, Andrey V 
   7. Bondarev, Grigoriy 
   8. Smirnov, Vladimir A 
   9. Kluchnikov, Mikhail 
  10. Shulepnikov, Dmitriy V 

Standard Semi-Auto 
   1. Gubich, Georgiy N (RUS)
   2. Konev, Vitaliy N 
   3. Shutov, Aleksandr S 
   4. Popov, Aleksandr V 
   5. Alborov, Alan K 
   6. Chamyan, Vladimir A 
   7. Ruyatkin, Oleg P 
   8. Isakov, Dmitriy A 
   9. Repin, Vladimir A 
  10. Ryakhovskikh, Igor A