Match Results


Russian Multigun Cup, Rifle, First Round

Match Date: 2013-06-09
Match Discipline: Rifle
Match Director: Utrobin, Andrey
Range Master: Shashin, Konstantin
Stats Director: Balobanov, Aleksandr

Open Semi-Auto 
   1. Kozlov, Sergey (RUS)
   2. Shashin, Konstantin 
   3. Zhurukhin, Nikolay 
   4. Belskiy, Stanislav 
   5. Terentev, Mikhail 
   6. Korovnikov, Aleksey 
   7. Aleksandrov, Maksim 
   8. Ril, Mikhail 
   9. Teterin, Pavel 
  10. Martyushev, Aleksey 

Open Manual 
   1. Yakovlev, Vladimir (RUS)
   2. Klimov, Gennadiy 
   3. Tyurin, Aleksey 
   4. Myagkikh, Roman 
   5. Utrobin, Andrey 
   6. Gladkov, Sergey 
   7. Andreev, Anton 
   8. Efimov, Venegdit 
   9. Balobanov, Aleksandr 
  10. Korkodinov, Vladimir