Match Results


Russian Multigun Cup, Rifle, First Round

Match Date: 2013-06-09 
Match Discipline: Rifle 
Match Director: Utrobin, Andrey 
Range Master: Shashin, Konstantin 
Stats Director: Balobanov, Aleksandr 

Open Semi-Auto 
   1. Kozlov, Sergey (RUS)
   2. Shashin, Konstantin 
   3. Zhurukhin, Nikolay 
   4. Belskiy, Stanislav 
   5. Terentev, Mikhail 
   6. Korovnikov, Aleksey 
   7. Aleksandrov, Maksim 
   8. Ril, Mikhail 
   9. Teterin, Pavel 
  10. Martyushev, Aleksey 

Open Manual 
   1. Yakovlev, Vladimir (RUS)
   2. Klimov, Gennadiy 
   3. Tyurin, Aleksey 
   4. Myagkikh, Roman 
   5. Utrobin, Andrey 
   6. Gladkov, Sergey 
   7. Andreev, Anton 
   8. Efimov, Venegdit 
   9. Balobanov, Aleksandr 
  10. Korkodinov, Vladimir