Match Results


Russian National Rifle

Match Date: 2010-10-15
Match Discipline: Rifle
Match Director: Aleksandr Pivovar
Range Master: Evgeni Efimov
Stats Director: Vadim Stefanyuk

Open Semi-Auto 
   1. Kirisenko, Andrey (RUS)
   2. Lebedev, Igor 
   3. Koshkin, Ivan 
   4. Lipatov, Sergey 
   5. Skorykh, Aleksandr 
   6. Boyarkin, Vladimir 
   7. Malashkin, Sergey 
   8. Kryukov Aleksey 
   9. Ilin, Vsevolod 
  10. Shevchenko, Aleksey 

Standard Semi-Auto 
   1. Gladilkin, Ivan (RUS)
   2. Tolstikov, Anatoliy 
   3. Panov, Sergey 
   4. Hartchenko, Aleksandr 
   5. Buldakov, Aleksey 
   6. Rogozhin, Sergey 
   7. Titov, Aleksandr 
   8. Nosov, Konstantin 
   9. Yankov, Anton 
  10. Zhuk, Aleksey 

Standard Semi-Auto Lady
   1. Popova, Alla (RUS)
   2. Reva, Alyona 
   3. Salkova, Darya 
   4. Maltceva, Mariya 
   5. Hetagurova, Zarina 

Standard Semi-Auto Junior
   1. Zaitcev, Roman (RUS)
   2. Baranov, Nikolay 
   3. Kondratenko, Sergey 
   4. Bondyukov, Ivan 
   5. Belenikin, Dmitry