Match Results


Russian National Shotgun

Match Date: 2006-05-25
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Ïèâîâàð À.Í.
Range Master: Stefanos Cheropoulos
Stats Director: Janek Shein

Open 
   1. Åôèìîâ, Åâãåíèé Á (RUS)
   2. Ðàãîçèí, Àëåêñåé Â 
   3. Òðàâêèí, Àðòåì À 
   4. Ìèíàêîâ, Åâãåíèé Þ 
   5. Àáðîñèìîâ, Àëåêñàíäð A 
   6. Íîâèêîâ, Âëàäèìèð Â 
   7. Áîäèíîâ, Àíäðåé Â 
   8. Ñïèâàê, Ñåðãåé Í 
   9. Êîøêèí, Èâàí Ñ 
  10. Ùåòèíèí, Ñåðãåé Ä 

Standard 
   1. Àâäååâ, Êèðèëë Â (RUS)
   2. Ìóáàðàêîâ, Ðàìàçàí Á 
   3. Âèõàðåâ, Àíäðåé È 
   4. Ïóøêîâ, Ñåðãåé Ï 
   5. Ïëàêñèí, Âàñèëèé A 
   6. Âîëóöà, Âÿ÷åñëàâ Ä 
   7. Ñåðãååâ, Àëåêñåé Í 
   8. Âåðõîëàíöåâ, Àëåêñàíäð Ï 
   9. Çåìÿõèí, Ñåðãåé Â 
  10. Øåâ÷åíêî, Ñåðãåé  

Modified 
   1. Ïåòðîâ, Àëåêñàíäð È (RUS)
   2. Êðàìíîé, Âÿ÷åñëàâ Í 
   3. Ñêîðûõ, Àëåêñàíäð Ì 
   4. Äàíèëîâè÷, Ïàâåë Â 
   5. Ãàâðèëþê, Àëåêñàíäð À 
   6. Ìèõàéëîâ, Âëàäèñëàâ Ã 
   7. Àêóëîâ, Åâãåíèé Ñ 
   8. ×åðíîóñîâ, Åâãåíèé È 
   9. Áåãè÷åâ, Äåíèñ Á 
  10. ×åðíîóñîâ, Äìèòðèé È