Match Results


Ural Cup For Handgun

Match Date: 2003-09-26
Match Discipline: Handgun
Match Director: Vitaly Kryuchin
Range Master: Steen Hofman Nitschke
Stats Director: Kolotov Mikhail

Production 
   1. Onshin Nikolay (RUS)
   2. Kolotov Mikhail 
   3. Ragozin Alexey 
   4. Kondroukh Anatoliy 
   5. Pushkov Sergey 
   6. Kalagin Vasiliy 
   7. Kozhurov Igor 
   8. Sologub Alexander 
   9. Godov Ivan 
  10. Platonov Maxim