Match Results


Ural Cup For Handgun

Match Date: 2003-09-26 
Match Discipline: Handgun 
Match Director: Vitaly Kryuchin 
Range Master: Steen Hofman Nitschke 
Stats Director: Kolotov Mikhail 

Production 
   1. Onshin Nikolay (RUS)
   2. Kolotov Mikhail 
   3. Ragozin Alexey 
   4. Kondroukh Anatoliy 
   5. Pushkov Sergey 
   6. Kalagin Vasiliy 
   7. Kozhurov Igor 
   8. Sologub Alexander 
   9. Godov Ivan 
  10. Platonov Maxim