Match Results


The Gold Ring Cup - Handgun

Match Date: 2003-06-06
Match Discipline: Handgun
Match Director: Victor Kuchto
Range Master: Steen Hofman Nitschke
Stats Director: Andrey Scotnikov

Production 
   1. Alexander Gavrilyuk (RUS)
   2. Vitaly Kryuchin 
   3. Mikhail Gushin 
   4. Oleg Popov 
   5. Alexander Sologub 
   6. Sergey Ivanov 
   7. Kirill Avdeev 
   8. Eugeniy Efimov 
   9. Dmitriy Askerko 
  10. Eugeniy Lukin