Match Results


The Gold Ring Cup - Handgun

Match Date: 2003-06-06 
Match Discipline: Handgun 
Match Director: Victor Kuchto 
Range Master: Steen Hofman Nitschke 
Stats Director: Andrey Scotnikov 

Production 
   1. Alexander Gavrilyuk (RUS)
   2. Vitaly Kryuchin 
   3. Mikhail Gushin 
   4. Oleg Popov 
   5. Alexander Sologub 
   6. Sergey Ivanov 
   7. Kirill Avdeev 
   8. Eugeniy Efimov 
   9. Dmitriy Askerko 
  10. Eugeniy Lukin