Match Results


Russian National Pistol

Match Date: 2005-09-22 
Match Discipline: Grand Tournament 
Match Director: Kuhto Victor 
Range Master: Stefanos Cheropoulus 
Stats Director: Ipolitov Dmitry 

Open 
   1. Onshin Nickolai (RUS)
   2. Nemikin Mikhael 
   3. Gushin Mikhael 
   4. Efimov Evgeny 
   5. Ivanov Sergey 
   6. Mubarakov Ramazan 
   7. Shipilin Aleksandr 
   8. Avdeev Kiril 
   9. Schuppe Denis 
  10. Chizikov E 

Standard 
   1. Godov Ivan (RUS)
   2. Kalagin Vasily 
   3. Pushkov Sergey 
   4. Schetinin Sergey 
   5. Krukov Alexey 
   6. Ragozin Alexey 
   7. Popov Oleg 
   8. Korotaev Dmitry 
   9. Koshkin Ivan 
  10. Platonov Maksim