Match Results


Russian Nationals - Handgun

Match Date: 2003-05-15
Match Discipline: Handgun
Match Director: Kryuchin Vitaly
Range Master: Kondroukh Anatoliy
Stats Director: Kolotov Mikhail

Production 
   1. Kryuchin Vitaly (RUS)
   2. Onshin Nikolay 
   3. Gushin Mikhail 
   4. Kryukov Alexey 
   5. Efimov Eugeniy 
   6. Popov Oleg 
   7. Avdeev Kirill 
   8. Gavrilyuk Alexander 
   9. Kondroukh Anatoliy 
  10. Kalagin Vasiliy 

Production Lady
   1. Shatokhina Zoya (RUS)
   2. Samsakova Anna 
   3. Kalianova Natalia 
   4. Sidorova Maria 
   5. Prokhorenko Vladlena