Match Results


Russian Nationals - Shotgun

Match Date: 2004-05-15 
Match Discipline: Shotgun 
Match Director: Kryuchin Vitaly 
Range Master: Kondroukh Anatoliy 
Stats Director: Kolotov Mikhail 

Open 
   1. Kryuchin Vitaly (RUS)
   2. Kryukov Alexey 
   3. Kostenko Victor 
   4. Ragozin Alexey 
   5. Skorykh Alexander 
   6. Kochkin Ivan 
   7. Travkin Artem 
   8. Efimov Eugeniy 
   9. Skotnikov Andrey 
  10. Petrov Alexander 

Standard 
   1. Sologub Alexander (RUS)
   2. Onshin Nikolay 
   3. Letunov Mikhail 
   4. Kuzenkov Alexey 
   5. Artsibashev Dmitriy 
   6. Kondroukh Anatoliy 
   7. Mubarakov Ramazan 
   8. Panasenko Mikhail 
   9. Smakotin Igor 
  10. Maksimov Eugeniy